مؤسسه توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه توسعه اختراعات و نوآوری

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید...

هر چیز که در جستن آنی، آنی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانشمند ذوالفنون» ثبت شده است

932618

به دور از پُزهای توخالی اینستاگرام و ژستهای روشنفکری لینکدین

به دور از هیاهو

در یک گوشه دنج

فلسفه

ریاضیات

عرفان

سکوت، اندیشیدن، فهمیدن و باز هم فهمیدن

این چنین انسانم آرزوست

خوشا به حالتان علامه ذوالفنون