مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

روزنامه هفت صبح  اختراعی ایرانی برای حل مشکل زیست محیطی جهانی

 

روزنامه ستاره صبح  اختراع ایرانی ثبت بین المللی

 

روزنامه جهان صنعت  لکه های نفتی دشمن محیط زیست

 

روزنامه فرهیختگان یاد داشت مهندس قدیانی ، تفاوت های ثبت اختراع در داخل و خارج

حمایت از اختراعات

 

روزنامه بهار  زخم کهنه بی توجهی به نخبگان

All rights reserved © 2024 IdeaPatent